Översättare

Våra översättare har de specialiseringsområden och språkkombinationer som speglar våra kunders skilda behov. Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt översättare till rätt text. Det är kunskapen om varje översättares starka och svaga sidor som gör att vi kan planera projektinsatser och sätta ihop det mest lämpade teamet av översättare och granskare för varje översättningsuppdrag.

Krav på översättarna

På samtliga översättare ställer vi följande minimikrav:

  • Godkänd provöversättning.
  • God stilistisk och språklig förmåga.
  • Avslutad universitetsutbildning inom språk, lämpligt fackområde eller annan relevant utbildning. Specialistkunskaper inom ett område kan uppväga eventuella luckor i formell språkutbildning.

Professionella översättare

Många av de översättare vi anlitar är medlemmar i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) eller motsvarande organisation i utlandet och uppfyller därmed vissa grundläggande krav på kvalitet och professionalism. När det gäller översättare till andra språk än svenska, föredrar vi att arbeta med översättare som bor i sina hemländer (med undantag för översättning som ställer speciellt höga krav på kunskaper om det svenska samhället och livet i Sverige).

 

Ring mig Offert